Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vaste baanhuur Padel en Tennisplaza Tiel    01-01-21   1. Padel & Tennisplaza Tiel is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of andere schade van eigendommen van huurders en/of derden.

2. Padel & Tennisplaza Tiel is niet aansprakelijk voor schade en/of blessures welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de baan.

3. Indien het huurbedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is Padel & Tennisplaza Tiel gerechtigd de baan/banen aan een ander toe te wijzen zonder compensatie van de huurprijs. Ook bij ongewenst gedrag kan de baanhuur beëindigd worden.

4. Indien de huurder met tijdige betaling van de huurprijs in gebreke blijft of in strijd handelt met de algemene voorwaarden, is Padel & Tennisplaza Tiel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist is.

5. Een geboekte “losse baan” kan niet geannuleerd worden.

6. Bij vaste baanhuur krijgt de huurder bij aanvang van het seizoen een vaste baan toegewezen. Padel & Tennisplaza Tiel behoudt zich het recht voor de baanindeling te wijzigen.

7. Het eventuele belsignaal / omroep geeft aan dat de baanhuur voorbij is.

8. Huurder en medegebruikers nemen de regels in acht die betrekking hebben op het gebruik van de baan. Deze regels hangen voor iedereen zichtbaar in de gang die toegang geeft tot de hal.

9. De banen mogen alleen met het juiste voorgeschreven schoeisel worden betreden. Het barpersoneel heeft het recht een ieder de toegang tot de baan te weigeren indien niet het juiste schoeisel (tennisschoenen met een gravelprofiel) gedragen wordt of wanneer dit schoeisel vuil is.

10. Aanwijzingen van medewerkers van Padel & Tennisplaza Tiel die worden gegeven met betrekking tot het gebruik van de baan/banen, de Padel & Tennis hal en overige voorzieningen dienen stipt te worden opgevolgd.

11. Huurder en eventuele medegebruikers zijn verplicht de accommodatie in goede staat te houden. Alle beschadigingen die tijdens het gebruik van de baan ontstaan, dienen onmiddellijk te worden gemeld bij de medewerker aan de bar.

12. Mobiele telefoons moeten in het gehele tenniscomplex zodanig ingesteld staan dat ze geen overlast veroorzaken ten opzichte van de andere gebruikers van het complex.

13. Huurder en eventuele medegebruikers dienen zich te onthouden van gedragingen die onwenselijk en/of hinderlijk kunnen zijn voor de overige gebruikers en/of medewerkers van de tennishal.

14. De huurder kan de door hem niet benutte uren niet op een ander tijdstip inhalen.

15. Wanneer een huurder doorspeelt op een baan waar hij geen recht op heeft, wordt daarvoor het geldende tarief in rekening gebracht.

16. Padel & Tennisplaza Tiel behoudt zich het recht voor het complex te benutten voor het houden van toernooien en/of arrangementen en/of (tijdelijk) te sluiten indien bepaalde omstandigheden zoals reparatie of schade daartoe noodzaken. Indien dit het geval is, zal een passend inhaal-uur na overleg vastgesteld worden.

17. Huurder is op de hoogte van de sluitingsdagen van de hal zoals vermeld op de website. In geval van sluiting in verband met feestdagen zal geen compensatie worden gegeven van de huurprijs. Wel kan huurder het uur inhalen op een andere dag c.q. tijd, welke door Padel & Tennisplaza Tiel worden aangegeven.

18. Huurder dient zijn/haar medegebruikers van deze algemene huurvoorwaarden in kennis gesteld te hebben en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn gedrag en het gedrag van zijn medegebruikers.

19. De baanhuur van het lopende seizoen zal zonder opzegging vóór 1 februari automatisch doorlopen tot het einde van het overeengekomen seizoen.

20. Op een overeenkomst tot huur van de baan/banen is het Nederlandse recht van toepassing.

21. De rechtbank Arnhem is uitsluitend bevoegd om van elk geschil voortvloeiend uit een overeenkomst tot huur van de baan/banen kennis te nemen. 

22. Meegebrachte drink en etenswaren zijn niet toegestaan in ons centrum, Padel & Tennisplaza Tiel behoudt zich het recht voor om bij constatering van bovenstaande de geboekte baan te stoppen, hierbij is teruggaaf van betaalde huur niet mogelijk.

23. Padel rackets welke te huur worden aangeboden door Padel & Tennisplaza Tiel blijven  ten alle tijden eigendom, bij geconstateerde gebreken / defecten na verhuur volgt automatisch de koop van dit racket, alle rackets worden voor verhuur gecontroleerd op gebreken en zijn op het moment van verhuur dan ook onbeschadigd. 

24. Bij eventuele blessures van spelers die een vaste baan / contract baan hebben voor een seizoen kunnen uitval uren niet worden ingehaald.